BUTOH - MAHDOLLISUUS OIVALTAA ITSENSÄ

"Butoh-työpajassa kokemus, oma keho ja mielikuvat ovat harjoittelun lähtökohtina, ei muoto tai esteettinen sopimus. Keho sellaisenaan on puhutteleva ja kokemuksista rikas. Butoh’ssa mielikuvat muuntuvat liikkeeksi ja liikkumattomuudeksi, kauneudeksi ja läsnäoloksi. Butoh on värikäs ja luova, omakohtaisuutta lähestyvä tapa harjoitella kehoa ja mieltä yhtenä ja yhdessä, sekä kiehtova esitysmuoto. Ei-arvottava, kuunteleva asennoitumistapa harjoitteluun tuo luovuuden ja uskaltautumisen iloa kokijoille ja saattaa olla auttamassa muun muassa esiintymisjännitysten lieventämisessä."

BUTOH-TYÖPAJA JOULUKUUSSA TAIDETILA PELLOSSA

Butoh-työpaja joulukuussa 2018

BUTOH — HYVÄN TAIDE

Butoh-työpaja syyskuu 2016, Osku Leinonen ja Masha Salangina
Butoh (buto) on valoisa ja luova tapa harjoitella ja vahvistaa läsnäoloa, kehollisuutta ja vuorovaikutusta, sekä kiehtova esittävän taiteen laji. Butoh-työpajoissa on toisinaan mahdollisuus (vaan ei pakko) osallistua esitykselliseen tapahtumaan, aivan ensikertalaisenakin.

Butoh kutsuu pysähtymään hetkeen; hitaus ja intensiivisyys ovat vahvuus ja mahdollisuus irtautua hetkeksi menneestä sekä tulevasta. Butoh-työpajan tavoitteena voi olla muun muassa uudenlainen ja laajempi itsetuntemus. Butoh’a ja butoh’n harjoittelua voi luonnehtia mahdollisuudeksi oivaltaa itsensä. Oma elämänkokemus on pohjana matkalle tutkimaan omaa liikettä, läsnäoloa ja sisäistä maisemaa, omaa tarinaa.

Butoh on turvallista ja luovaa kehollista harjoittelua, jossa tullaan sinummaksi oman kehon kanssa. Butoh'ssa saadaan eheyttäviä kokemuksia siitä, kun saa liikkua luovasti juuri omasta kehostaan käsin. Liike voi ulkoisesti olla lähes huomaamatonta ja harjoitus ja tanssi voi tapahtua seisten, istuen tai makuulla. Mielikuvat, rento keskittyminen, hiljaisuus ja hitaus tukevat läsnäolon kokemista.

Työpajoja toteutetaan hetkessä olemisesta, rentoudesta, hiljentymisestä ja vuorovaikutuksesta, lyhyesti sanottuna luonnollisesta läsnäolosta: suurenmoisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kuuntelun, omalaatuisuuden ja hiljentymisen taidoista elämässä. Ymmärrys siitä, mitä on, kasvaa. Näin omat toimintatapamme monipuolistuvat ja kykymme toimia taitavasti vahvistuu.

Esiintyjille, teatterissa ja näyttämöllä työskenteleville sekä erilaisille esiintymisestä ja luovasta liikkumisesta kiinnostuneille ryhmille ja tekijöille räätälöidään erilaisia koulutus- ja ohjauskokonaisuuksia fyysisen teatterin osa-alueilta; höystettynä Butoh'n tarjoamalla lähtökohdalla putsata ensialkuun oleminen ja tekeminen, jotta jotain uutta voi olla syntyäkseen. Keho sellaisenaan on puhutteleva ja kokemuksista rikas.

Butoh-työpajassa kokemus, oma keho ja mielikuvat ovat harjoittelun lähtökohtina, ei muoto tai esteettinen sopimus. Keho sellaisenaan on puhutteleva ja kokemuksista rikas. Butoh’ssa mielikuvat muuntuvat liikkeeksi ja liikkumattomuudeksi, kauneudeksi ja läsnäoloksi. Butoh on värikäs ja luova, omakohtaisuutta lähestyvä tapa harjoitella kehoa ja mieltä yhtenä ja yhdessä, sekä kiehtova esitysmuoto. Ei-arvottava, kuunteleva asennoitumistapa harjoitteluun tuo luovuuden ja uskaltautumisen iloa kokijoille ja saattaa olla auttamassa muun muassa esiintymisjännitysten lieventämisessä.

Oskun ja Marian Haastattelu Marraskuu 2014 Katse-lehdessä

BUTOH-HARJOITTELUSTA

Butoh ei esitä miten asiat ovat, mutta se vahvistaa yhteyttä omaan itseen, hetkeen ja tilaan, jolloin asiat alkavat näyttäytyä kirkkaampina. Butoh ja Butoh'n harjoittaminen on tapa tiedostaa oma itsensä ilman ennakkoluuloja, määreitä ja tavoitetta. Butoh merkitsee putsausta, sosiaalisesta lihasta eroon pääsemistä, tosi-itseyden löytämistä. Tämä mahdollistaa sellaisuuden esiin marssimisen ja yhteiskunnan antamien määritelmien ja merkityksien hälvenemisen omassa kokemisessa, kauneuden ymmärtämisessä, taiteessa sekä tavassa elää - positiivista ja luovaa energiaa ilman teon pakkoa.

Butoh on harjoitusmuoto, kehollista ja henkistä harjoittelua ja kiehtova esitysmuoto. Parhaimmillaan Butoh on yhtä aikaa ravistelevan, jopa huumorinsävytteisen anarkistista, mutta lisäksi lähes pyhällä tavalla perinteellistä, jopa rituaalisuuteen saakka. Butoh kykenee palauttamaan mieliimme joitain arkaaisia, ikiaikaisia ja jo menneitä säveliä, värejä ja väristyksiä, joita emme aivan kykene pukemaan sanoiksi, koskettamaan omaa sisäistä maisemaamme. Silti Butoh on hyvin konkreettista. Keho on aina konkreettinen, se ei voi olla abstrakti. Butoh’ssa kokemus ja keho ovat harjoittelun ja esityksen lähtökohtina, ei muoto tai esteettinen sopimus. Pelkkä keho on itsessään äärimmäisen puhutteleva ja kokemuksista rikas. Butoh’ssa ihminen löytää kokemuksia, joissa voi vain hämmästyä omaa sitkeyttään, monipuolisuuttaan ja vahvuuttaan, jokainen omista lähtökohdistaan käsin.

Butoh’ssa on olennaista se, että tarve todistaa jotain sekä tarve todentaa, että on olemassa, rauhoittuu. Lisäksi nälkä tämän olemassa olemisen tunteen ylläpitämiseen jatkuvalla palautteen ja ärsykkeiden virralla tyyntyy. Tällaisen rauhoittavan kokemuksen Butoh voi harjoitusmuotona ja esityksenä antaa kokijoille. Ihminen on kovin nälkäinen ärsykkeille ja yhteiskunta vastaa tähän nälkään monin tavoin. Siksi on tervehdyttävää ja hyvinvointia edistävää saada välillä taukoa ärsyketulvaan ja oppia, ettei itse katoa, vaikkei itseä, minää, koko aikaa rakennettaisikaan, ikään kuin muodostettaisi meluisaa ulkomaailmaa vasten. Butoh on taito nähdä asiat rauhallisemmin ja selkeämmin, sisäistä tietoa kuuntelemalla koko keholla ja mielellä. Butoh on hiljaisuutta ja liikkumattomuutta, läsnäolon liikettä ja hyväksyvää naurua.

Butoh tarjoaa kokemuksia ja tajunnanmalleja jotka voivat tukea arkielämän hyviä puolia, vahvistaen näin eheyttä ja hyvinvointia. Ihmisen suhde maailmaan alkaa omasta itsestä ja Butoh’n vastuuseen kannustava hyväksyvyys antaa valmiuksia kohdata maailma eheyden kokemuksesta käsin. Suhde itseen ja maailmaan saattaa tulla vähemmän ristiriitaiseksi ja vastuu omasta itsestä kasvaa samalla, kun ymmärrys itsen pärjäämisestä vahvistuu.

Myötätunnossaan ja humaaniudessaan Butoh lähestyy elämänkatsomusta, filosofiaa tai sitten Butoh’n voidaan katsoa olevan periaate tai asenne, jolla lähestyä asioita, liikettä, olemista ja taidetta. Butoh periaatteena on yksi tapa ja mahdollisuus lähestyä ihmistä ja kaikkea elollista, olematta kuitenkaan ohjeellinen tai järjestelmä. Ainot asiat, mitä oman ymmärrykseni mukaan Butoh voi ihmiseltä vaatia, on oman itsensä tunteminen, josta kasvavat vastuu elämästä ja rehellisyys. Mitkä seikat voisivat olla tärkeämpiä taiteessa, ja elämässä?

Butoh hyvää tekevänä taiteena on taidetta, joka onnistuu eheyttämään tekijää, vastaanottavaa ihmistä sekä yhteiskuntaa, hoitaen (kollektiivista) sielua. Se on yksi henkisen kasvun menetelmä. Butoh ja Butoh-tanssijat pyrkivät tähän kasvamalla kohti selkeyttä, harmoniaa ja kauneutta, lähestyen arvottamatta elämän moninaisia puolia. Butoh’lla on mahdollisuus myötävaikuttaa sekä esityksinä että harjoitusmuotona ihmisen minäkuvaan positiivisesti, olla rakentamassa eheää yksilöä yhdessä ihmisen kanssa.

Terveys on virtaava tila, ei pysähtynyt määritelmä, ja ihmiselämään kuuluvat monenmoiset puolet, niin sanotut hyvät kuin huonotkin seikat ja vaivat. Silti ihmisellä voi olla koko elämänsä tunne ja kokemus, että hän on terve, elävä ja eheä ihminen.

Butoh’ssa pyrkimyksemme on koskettaa olemista tai hetkeä, missä emme tiedä jostakin näkökulmasta, ettemme tiedä joltakin kannalta, siis etenkin, että emme tiedä itseämme emmekä suhdettamme hetkeen, tilaan ja toisiin. Tätä puhdasta olotilaa, olemista, tosi-itseyttä ja hetkeä kohti Butoh-tanssija liikkuu ja muuntuu, Butoh’ssa saamme mahdollisuuden tavoitella tällaista kokemusta ja antaa sen vaikuttaa elämäämme. Butoh’n ei tarvitse tauota, kun laitamme harjoitustilan oven kiinni. Tämä on osa Butoh’n eheyttävää, parantavaa tai virkistävää voimaa.

Osku Leinonen 2012

BUTOH-TYÖPAJAT, KURSSIT, KOULUTUS

ENSIASKELEET, SUUNNATTOMUUS
Tutkimme mahdollisuutta lähestyä liikettä
ylhäältä alas
alhaalta ylös
sisältä ulos
ulkoa sisään
mielestä ruumiiseen
ruumiista mieleen
ei mistään johonkin
jostain ei mihinkään
täyteydestä tyhjyyteen
tyhjyydestä täyteyteen
suunnasta suunnattomuuteen
suunnattomuudesta suuntaan

HITAUS JA HILJAISUUS
Butoh’ssa tutkitaan ja kokeillaan miten mielikuvat ja hiljentyminen muuntuvat oman, ainutlaatuisen kehon liikkeeksi ja liikkumattomuudeksi. Hitaus ja hiljaisuus sekä mielikuvat muuntuvat liikkeeksi, kokemukseksi ja läsnäoloksi.

Oma elämänkokemus on lähtökohtana reissulle tutkimaan omaa liikettä, läsnäoloa ja sisäistä maisemaa, omaa tarinaa. Perehtyneisyyttä liikkeelliseen työskentelyyn ei tarvita, keho sellaisenaan on puhutteleva ja kokemuksista rikas. Harjoitukset pyrkivät häivyttämään ajatusta oikein tai väärin tekemisestä. Tärkeintä on oma kokemus läsnä olevasta hetkestä.

Hitaus antaa meille aikaa syventyä kokemukseen ja pikkuhiljaa harjaannuttaa tuntemaan oma keho ja mieli yhtenä kokonaisuutena. Hiljaisuus on avain taitoon kuunnella, ja kuuntelu auttaa meitä olemaan läsnä. Näin vuoropuhelu, dialogisuus, avautuu omalla painollaan avarakatseiseen kohtaamiseen itsen, kanssaihmisten ja maailman kanssa. Määränpäänä on hyvä olo, läsnäolon ja luovuuden kokeminen sekä ilo olemassaolosta.

LIIKE JA LIIKKUMATTOMUUS, LÄSNÄOLO JA LUOVUUS
Keho on lähin maailmamme, siitä on hyvä aloittaa. Liike, kummuten omasta sisäisestä maisemastamme, on kehon kieltä, jossa mieli ja keho ovat, paradoksaalisestikin, yhtä sekä yhdessä. Butoh lähestyy tätä oman sisäisen maiseman liikettä, kutsuen sen vuorovaikutukseen maailman kanssa. Butoh on liikkeen runoa, ei-annettua tanssia.

Butoh-työpajassa kokemus, oma keho ja mielikuvat ovat harjoittelun lähtökohtina, ei muoto tai esteettinen sopimus. Keho sellaisenaan on puhutteleva ja kokemuksista rikas. Butoh’ssa mielikuvat muuntuvat liikkeeksi ja liikkumattomuudeksi, kauneudeksi ja läsnäoloksi. Butoh on värikäs ja luova, omakohtaisuutta lähestyvä tapa harjoitella kehoa ja mieltä yhtenä ja yhdessä, sekä kiehtova esitysmuoto. Ei-arvottava, kuunteleva asennoitumistapa harjoitteluun tuo luovuuden ja uskaltautumisen iloa kokijoille ja saattaa olla auttamassa muun muassa esiintymisjännitysten lieventämisessä.

Erityistä tämäntyyppisessä esillä olemisen harjoittelussa on se, että työskentelemme pääsääntöisesti ilman sanoja, emmekä rakenna rooleja. Ensitöiksi on ennemminkin hyvä pois rakentaa ja antaa sisäisen hälyn vaimentua, herkistyä aistimaan. Näin putsataan omaa, ainutlaatuista olemista kohti hyvältä tuntuvaa, kohinatonta läsnäoloa ja varmuutta; varmuutta olla tässä ja nyt, avoimena maailmalle.

Maailma rikastuu aistien herkistymisen myötä; avautuessaan läsnä olevan kokemiselle ihmiset löytävät maailmasta oman tarinansa, joka on osa suurempaa, yhteistä kertomusta.
Jaa tämä sivu tai tee kirjanmerkki
500px
Android
AngelList
Behance
Blogger
Delicious
DeviantArt
Digg
Dribbble
Dropbox
Ello
Facebook
Flickr
Foursquare
Goodreads
Google
Google+
Instagram
Last.FM
LinkedIn
LiveJournal
Medium
MySpace
Pinterest
Pocket
Reddit
Skype
Slack
Slideshare
Snapchat
SoundCloud
StumbleUpon
TripAdvisor
Tumblr
Twitter
ВКонтакте
Viadeo
Vimeo
WeChat
WhatsApp
Windows
Wordpress
XING
Yahoo!
Yelp
YouTube
Ota yhteyttä
Jaa sähköpostilla
Tulosta sivu
RSS Feed
Sivukartta
Facebook peukku tälle sivulle
MO TEATTERI FACEBOOKISSA
Menu
Ajatus
Taide ja harjoittelu ovat luontevimmillaan tarjoamassa eheyttäviä kokemuksia, hyvän ja huonon tuolla puolen. Vailla arvottamista tai odotuksia onnistua kokemaan tai tekemään oikein. Tätä on hyvän taide.
Osku Leinonen
LAITA VIESTI, OLE HYVÄ
YHTEYS
Osku Leinonen
045 318 5117
oskuleinonen@gmail.com
Butoh-tanssija ja -opettaja, Terveys Qigong -ohjaaja, näyttämötaiteilija ja komeettalainen
Osku & Masha
MO teatteri luo ja esittää ainutlaatuisia teoksia, jotka saavat inspiraationsa luonnosta, myyteistä, unista ja vahvasta nyt-hetken kokemisesta.
Mo teatteri MO theatre Osku Leinonen Maria Salangina
Taidetila Pelto
Pirkankatu 1
Mariankadulta (24) sisäpihalle
33230 Tampere
Suomi
Stacks Image p106018_n367
Valitse kohde
Taidetila Pelto
Mariankatu 24, Tampere, Finland

Kuten muutkin sivustot, tämäkin keräilee perustietoa käynnistäsi, jotta selailu olisi sujuvaa. Kiitos yhteistyöstä!